۱۰ قانون ترکیب بندی در عکاسی قسمت آخر

۱۰ قانون ترکیب بندی در عکاسی قسمت آخر

تاریخ انتشار : 1396/12/23
انرژی خطوط
در این ترکیب بندی از انرژی که از ترکیب خط و خطوط موجود در اطرافتان است تشکیل میشود و تصویری جذاب را تشکیل می دهد، خطوط مرکز تصویر اطراف پخش می شوند.


بالانس
بالانس پایه تمام ترکیب بندی ها می باشد می تواند تصویر را از یک بی نظمی به یک هارمونی و نظم تبدیل کند. اگر شما عکس را با یک خط فرضی به دو قسمت از وسط تقسیم کنید میتوانید سوژه هایتان را در ۲ سمت عکس به گونه ای قرار دهید تا عکستان متعادل یا نا متعادل به نظر بیاید.

تو در تو
عکسهای تو در تو بهترین راه برای هدایت چشم مخاطب به یک نقطه خاص مد نظر عکاس میباشد و با صحنه ای که ازعوامل تو در تو استفاده می شود می توان عمق میدان را به نمایش گذاشت. به طور مثال اگر شما ۳۳ پل را از کنار عکاسی کنید به تصویر تو در تو می رسید. در این نوع ترکیب بندی بالانس به طور مساوی در همه جای عکس تقسیم می شود.


ترکیب افقی
وقتی عکسی به دو قسمت افقی تقسیم می شود با استفاده از موادی مثل انبوه ساختمان ها، درختان و … به ترکیب افقی دست پیدا می کنید. .این زمانی است که شما تشخیص بدهید که چه بخشی از عکستان بیشتر جذاب است.


مسیر نگاه کردن سوژه
مسیری که ما در عکس دنبال می کنیم کاملاً بستگی به انتخاب عکاسی در ترکیب بندی دارد که چشمان ما را به مسیر درست هدایت می کند. هرچه شما درک بهترین نسبت به نحوه نگاه کردن مخاطب به عکس پیدا کنید در آینده هم می توانید مطمئن باشید که بیشترین تاثیر را میتوانید به مخاطب بگذارید.


اگر شما از فردی که نگاه آن در تصویر تاثیر زیادی دارد عکاسی کنید ناخودآگاه مخاطبتان به مسیر نگاه آن فرد نگاه می کند این جزء غریزه هر فرد می باشد که اول به چشمان سوژه در عکس نگاه کند، اگر سوژه به خود مخاطب مستقیم نگاه کند، درگیری بین چشم مخاطب و سوژه طولانی تر می شود و اکثر زمان نگاه کردن به کل عکس را در بر می گیرد، اما اگر نگاه سوژه به چیز دیگری در کادر باشد ناخودآگاه مخاطب هم به آن نگاه می کند.